Sinds juli 2017 is de Arbowet veranderd. Meer aandacht voor preventie en de betrokkenheid van werkgevers en werknemers en de rol van de preventiemedewerker versterkt.

De nieuwe Arbowet verbetert de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts.
Belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet zijn:

Basiscontract
Een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van een basiscontract. Hierin worden de minimumeisen gesteld tussen arbodienstverleners en werkgevers over onder andere de toegang tot de werkvloer en de second opinion.

Open spreekuur
Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts in te schakelen over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers hierover actief te informeren. Dit spreekuur is anoniem en de werkgever ontvangt geen terugkoppeling.

Vrije toegang werkvloer
De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer. De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf goed te leren kennen.

Second opinion
Wanneer een werknemer het niet eens is met de beslissing van de bedrijfsarts kan de werknemer een second opinion aanvragen. Bedrijfsartsen moeten een verzoek altijd accepteren tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion komt voor rekening van de werkgever.

Melden beroepsziekten
In het basiscontract is opgenomen dat een bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum van Beroepsziekten (NCvB) en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

Meer betrokkenheid van de medewerkers
Bij de keuze van de preventiemedewerker heeft de medewerkers vertegenwoordiging instemmingsrecht en diens rol in de organisatie.

Klachtenprocedure
Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben, zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.

Overgangsperiode
Nieuwe contracten die na 1 juli 2017 worden afgesloten moeten voldoen aan de nieuwe regels. Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode. Voor bestaande contracten geldt dat werkgevers en arbodienstverleners de tijd krijgen tot 01-07-2018 om de contracten aan te passen.