Loondoorbetalingsverplichting

Loondoorbetalingsverplichting naar 1 jaar! Maar zit er een addertje onder het gras? Vanuit de werkgeversorganisaties lag de wens om de loondoorbetalingsverplichting voor zieke werknemers terug te brengen naar 1 jaar. In het nieuwe regeerakkoord zijn hierover afspraken gemaakt. Voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt de loondoorbetalingsverplichting verkort naar 1 jaar. De verantwoordelijkheid voor de loondoorbetaling met een aantal re-integratieverplichtingen worden overgenomen door het UWV. De kosten hiervan worden betaald door kleine werkgevers door middel van een uniforme collectieve premie. Veel MKB bedrijven hebben een verzuimverzekering afgesloten. De verwachting is dat verzekeraars hun premie zullen verlagen. Ervaring leert dat de premie voor het tweede jaar ziekteverzuim zo rond de 30% van de totale premie bedraagt. Of de premie ook werkelijk met 30% zal gaan dalen zal in de toekomst moeten gaan blijken. Verzekeraars kunnen deze aanpassing ook gebruiken om een premieverhoging en bloc op alle verzuim verzekeringen door te voeren. Dit hebben we ook gezien bij de provisieaanpassing (01-01-2013) bij de...
Read More

Wet doorwerken na aow gerechtigde leeftijd

Vanaf 1 januari 2016 wordt het aantrekkelijker om AOW-gerechtigden in dienst te nemen. De overheid heeft verschillende maatregelen afgekondigd: Vanaf 1 januari 2016 wordt het aantrekkelijker om AOW-gerechtigden in dienst te nemen. De overheid heeft verschillende maatregelen afgekondigd: Loondoorbetaling bij ziekte De werkgever hoeft de groep die de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt nog maar 13 weken loon door te betalen bij ziekte. Dit was twee jaar. Daarnaast hoeft er geen plan van aanpak te worden gemaakt bij ziekte en is er geen verplichting bij tweede spoor activiteiten en hoeft er geen re-integratieverslag te worden gemaakt bij uitdiensttreding. Verzuimbegeleiding en re-integratie bij dezelfde werkgever blijft wel gewoon bestaan. Wanneer een AOW-gerechtigde ziek uit dienst gaat na aflopen van een contract, heeft hij/zij maximaal zes weken recht op een Ziektewetuitkering. De betaling gebeurt door het UWV, die vanaf 01 juli 2016 de ziektewetuitkering zal verhalen op de werkgever. Of dit werkelijk van invloed is op de premie is afhankelijk van de grote van de werkgever....
Read More

pesten op het werk

Pesten op het werk Pesten op het werk veroorzaakt hoog Verzuim Ongeveer een half miljoen Nederlanders wordt op de werkvloer gepest Om dit probleem aan te pakken heeft minister Lodewijk Ascher de aftrap gegeven in het Amphia Ziekenhuis in Breda voor een landelijke campagne. Op de website herkenpersten.nl kunnen werkgevers en werknemers terecht. Hierop staat informatie hoe pestgedrag kan worden bestreden en ook hoe pestgedrag herkend wordt. Het verzuim wat ontstaat door pestgedrag, komt voor rekening van uw Verzuimverzekering. Een Verzuimverzekering in combinatie met een Arbodienst kan u bij deze problemen begeleiden. Pesten op het werk zorgt naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dit betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor de werkgevers, zo berekende TNO. Wanneer u geen Verzuimverzekering heeft, komt dit voor rekening van de werkgever. Wilt u graag een offerte ontvangen voor een Verzuimverzekering? Vult dan het offerteformulier in. Heeft u al een Verzuimverzekering? Wij vergelijken uw huidige Verzuimverzekering graag voor u!...
Read More

Gevolgen wet BeZaVa voor werkgever

Eigenrisicodrager ziektewet | gevolgen wet BeZaVa voor werkgever Het doel van de wet BeZaVa is het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Vangnetters zijn ex werknemers die ziek zijn en daarom een ziektewetuitkering ontvangen. Voorheen waren de kosten voor uitkeringen versleuteld in de sectorpremie. Dit gold voor zowel de Ziektewet als de WGA Flex. Vanaf 1 januari 2014 betaalt iedere werkgever een aparte premie voor de Ziektewet en de WGA flex. Beide premies zijn gebaseerd op de uitkeringslasten van ex-werknemers in het verleden. Voor 2014 is het refertejaar 2012. Heeft u een ex-werknemer die bij u ziek uit dienst is gegaan, dan worden zijn of haar uitkeringslasten omgerekend naar een premiepercentage. Of de uitkeringen worden toegerekend is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf: Loonsom tot 10x gemiddelde premieloonsom (+/- 303.000,- euro) Premie gebaseerd op uitkeringen in de sector (volledig sectorale premie) Loonsom tussen 10x en 100x gemiddelde premieloonsom (tussen +/- 303.000,- en 3.030.000,- euro) Premie deels gebaseerd op uitkeringen in de sector een deels individueel (hoe groter de werkgever...
Read More

Stress is de grootste oorzaak van verzuim

Arbeidsongeschiktheid door psychische klachten voor het eerst hoger dan door lichamelijke. Dit bericht is door verschillende media naar voren gebracht op basis van cijfers van het Centraal bureau voor de Statistiek. In januari 2015 waren er meer dan 800.000 mensen arbeidsongeschikt, waar van iets meer dan de helft wordt veroorzaakt door psychische aandoeningen. Vooral arbeidsongeschiktheid onder tieners en twintigers komt veel voor. Een onderneming kan hierdoor voor hoge en onverwachte kosten komen te staan. Advies is dan ook om een Verzuimverzekering te sluiten om de kosten op te vangen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan, wanneer u een beroep moet doen wegens psychische klachten op uw Verzuimverzekering. Wij vergelijken graag uw huidige Verzuimverzekering met andere aanbieders in de markt. Stress is de grootste oorzaak van ziekteverzuim De inspectie SZW waarschuwt in haar jaarverslag vooral voor stress. De sectoren die de grootste risico’s lopen zijn het onderwijs, openbaar bestuur, zorg en welzijn, transport en logistiek en de horeca. Zo nam 70 procent...
Read More

loondoorbetaling bij ziekte

Voorstel Asscher: Loonbetaling bij ziekte naar één jaar Op dit moment hebben werkgevers voor zieke werknemers een loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar. Het kabinet maakt het mogelijk om zieke werknemers 1 jaar door te betalen in plaats van twee jaar. Dat maakte minister Asscher van Sociale zaken na afloop van de ministerraad onlangs bekend. Argument is dat de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar een belemmering vormt voor kleine bedrijven om personeel aan te nemen. Overigens is het risico van loondoorbetaling van 1 en 2 jaar te verzekeren op een Verzuimverzekering. Op deze site vindt u meer informatie over de Verzuimverzekering. Wilt u uw Verzuimverzekering vergelijken, neem dan contact met ons op. Minister Assher stelt: "Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte is een enorm probleem bij met name kleine bedrijven. "Het risico van de loondoorbetaling weegt volgens Asscher bij werkgevers mee bij het wel of niet aannemen van personeel. Tien werknemers De regeling zou gaan gelden bij werkgevers met maximaal 10 werknemers. Het UWV betaalt dan het tweede jaar loon door. Volgens...
Read More