Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter | Probleemanalyse, plan van aanpak, 42e weekmelding, eerstejaarsevaluatie, re-integratieverslag, aanvraag WIA uitkering, Wia uitkering

Week 6: Probleemanalyse

De bedrijfsarts maakt binnen 6 weken een probleem analyse, wanneer duidelijk is dat het om langdurig ziekteverzuim gaat. De bedrijfsarts stelt vast wat een medewerker bij ziekte nog wel of niet kan. In de analyse wordt ook omschreven wat de verwachting op herstel is. Er wordt ook advies gegeven over de te nemen stappen.

Week 8: Plan van aanpak

In uiterlijk week 8 maken werkgever en werknemer een plan van aanpak met een beschrijving. Wat er wordt ondernomen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Doelstellingen worden bepaald en binnen welke termijn die moeten worden gerealiseerd. Er wordt een “casemanager” benoemd, die toeziet op de uitvoering en voortgang van de re-integratie.

Week 42: De 42e weekmelding

Werkgever moet op uiterlijk de eerste werkdag van de 42e week de eerste ziekmelding doorgeven aan het UWV. Bent bij een Arbodienst, dan regelen zij vaak deze aanmelding, afhankelijk van de afspraken die werkgever heeft met de Arbodienst.

Week 50: Eerstejaars evaluatie

Is een werknemer een jaar ziek, dan volgt er een evaluatiemoment. Werknemer en werkgever kijken samen terug op de re-integratieactiviteiten. Er wordt  bekeken of er nog andere activiteiten kunnen worden ondernomen om het re-integratieproces te bevorderen. Eventueel stelt de werkgever het plan bij.

Week 87: Re-integratie verslag

In week 87 stellen werkgever en werknemer een re-integratieverslag op. In dit verslag staat beschreven welke stappen er zijn ondernomen. Naast de input van de werkgever vult de werknemer dit aan met een eigen oordeel. De Arboarts verzorgt de medische informatie.

Week 91: Aanvraag WIA uitkering

Het UWV beoordeelt of er voldoende is gedaan aan re-integratie van de werknemer en stel de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Wanneer dit niet het geval is, kan het UWV bepalen of werkgever het loon van de werknemer langer moet doorbetalen.

Week 104: WIA-uitkering

Einde traject Wet Verbetering Poortwachter wanneer er geen loonsanctie wordt opgelegd. De werknemer krijgt een uitkering bij minimaal 35% arbeidsongeschiktheid.